ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ >

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Τι είναι ο χάλυβας;
  Πρόκειται για κράμα σιδήρου (Fe) με περιεκτικότητα σε άνθρακα (C) έως 2% και με προσθήκη άλλων στοιχείων σε μικρές περιεκτικότητες όπως μαγγάνιο και πυρίτιο έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες.
 2. Τι είναι ο Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος;
  Χάλυβας με κυκλική ή πρακτικά κυκλική διατομή που χρησιμοποιείται για τον οπλισμό του σκυροδέματος και διατίθενται σε μορφή ράβδων, ρόλλων και πλεγμάτων.
 3. Πώς παράγονται οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος;
  Οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος κατηγορίας Β500C παράγονται σχεδόν αποκλειστικά με θερμή έλαση, που ακολουθείται από μία άμεση εν σειρά θερμική κατεργασία απότομης ψύξης. Εναλλακτικά, μπορούν να παραχθούν με θερμή έλαση χωρίς καμία περαιτέρω θερμική ή μηχανική κατεργασία. Στην πρώτη περίπτωση τα χαρακτηριστικά των χαλύβων ρυθμίζονται κυρίως βάσει της θερμικής κατεργασίας, ενώ στην δεύτερη βάσει της χημικής σύστασης τους.
 4. Ποιος είναι ο ρόλος του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος στην κατασκευή;
  Ο Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος χρησιμοποιείται με σκοπό την ανάληψη των εφελκυστικών δυνάμεων στις κατασκευές. Αποτελεί μαζί με το σκυρόδεμα (μπετόν), το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή θλιπτική αντοχή, τον φέροντα οργανισμό (σκελετό) του κτιρίου. Τα δύο υλικά συμπεριφέρονται ως ενιαίος φορέας, και ο χάλυβας προφυλάσσει το σκυρόδεμα (μπετόν) από το να υποστεί ρωγμές σε κρίσιμα σημεία (περιοχές κόμβων). Επιπλέον, σε σεισμική δραστηριότητα ο χάλυβας απορροφά τη σεισμική ενέργεια μειώνοντας τις βλάβες και σε οριακές καταστάσεις διασφαλίζει την μη κατάρρευση της κατασκευής.
 5. Ποιοι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα;
  Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται χάλυβες υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας B500C σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3, οι οποίοι καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις για αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών, όπως προβλέπονται από τον ΕΚΩΣ και τους Ευρωκώδικες. Η χρήση χάλυβα κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ 1421-2) επιτρέπεται μόνο για την παραγωγή τυποποιημένων δομικών πλεγμάτων και δικτυωμάτων μέχρι διάμετρο 8 mm.
 6. Είναι οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος Συγκολλήσιμοι;
  Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος θεωρούνται συγκολλήσιμοι, όταν οι περιεκτικότητες σε άνθρακα (C), θείο (S), φωσφόρο (P), άζωτο (N), χαλκό (Cu), καθώς και η ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα, Ceq, δεν υπερ¬βαίνουν καθορισμένες τιμές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι χάλυβες κατηγορίας B500C είναι κατεξοχήν συγκολλήσιμοι τόσο με συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου (επεκτάσεις αναμονών, επισκευές, ενισχύσεις) όσο και με βιομηχανικές συγκολλήσεις ηλεκτρικής αντίστασης (για παραγωγή πλεγμάτων).
 7. Τι είναι η ολκιμότητα του χάλυβα;
  Είναι ιδιότητα του υλικού και εκφράζει την σχέση των πλαστικών παραμορφώσεων ως προς τις ελαστικές παραμορφώσεις μιας ράβδου χάλυβα οπλισμού που δοκιμάζεται σε εφελκυσμό. Συνήθως εκφράζεται με τον λόγο της ανηγμένης παραμόρφωσης στο μέγιστο φορτίο προς την ανηγμένη παραμόρφωση διαρροής. Πρακτικά εκφράζει την ικανότητα του χάλυβα να παραμορφώνεται σημαντικά πριν αστοχήσει (θραύση).
 8. Πώς επηρεάζει η ολκιμότητα την κατασκευή;
  Η ολκιμότητα του χάλυβα είναι μία από τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει πλαστιμότητα ένας φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο όλκιμος χάλυβας απορροφά μεγάλο μέρος της σεισμικής ενέργειας και αναπτύσσει πλαστιμότητα στην κατασκευή.
 9. Τι είναι πλαστιμότητα ενός φορέα;
  Είναι η ιδιότητα ενός φορέα ή μιας κρίσιμης περιοχής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα να αποκρίνεται με μεγάλες παραμορφώσεις, χωρίς σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητας.
 10. Γιατί είναι επιβεβλημένη η χρήση εγκάρσιου οπλισμού;
  Η χρήση εγκάρσιου οπλισμού αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνεργασίας του διαμήκους οπλισμού και του σκυροδέματος σαν μονολιθικό στοιχείο. Σε συνδυασμό με τον διαμήκη οπλισμό σχηματίζεται ένα τρισδιάστατο δικτύωμα (χωροδικτύωμα) με το οποίο επιτυγχάνεται η απαραίτητη περίσφιγξη του διαμήκους οπλισμού και του σκυροδέματος.
 11. Πόσο αναγκαίες είναι οι επικαλύψεις οπλισμού;
  Προβλέπεται ελάχιστη επικάλυψη του οπλισμού για λό¬γους ανθεκτικότητας, συνάφειας και πυρασφάλειας. Η ελάχιστη επικάλυψη που απαιτείται για λόγους ανθεκτι¬κότητας δίνεται από τον ΕΚΩΣ (Παραγρ.5.1 και Πιν. 5.1), συναρτήσει των συνθηκών περιβάλλοντος, του είδους του δομικού στοιχείου, της ποιότητας και του μέγιστου κόκκου των αδρανών του σκυροδέματος και της χρήσης του έργου. Η ελάχιστη επικάλυψη που απαιτείται για λόγους συνά¬φειας δίνεται επίσης από τον ΕΚΩΣ (Παραγρ. 17.4, 17.5 και 5.1). Η ελάχιστη επικάλυψη που απαιτείται για λόγους πυρ¬ασφάλειας, δίνεται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας των Κτιρίων, ανάλογα με τον απαιτούμενο δείκτη πυρ-αντίστασης.
 12. Πώς διακρίνεται η τεχνική κατηγορία του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος;
  Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των πλάγιων νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου. Οι χάλυβες κατηγορίας Β500C φέρουν στην επιφάνειά τους δύο σειρές πλάγιων διαδοχι¬κών νευρώσεων αντίθετης φοράς. Σε κάθε σειρά, οι διαδο¬χικές νευρώσεις έχουν εναλλασσόμενες γωνίες κλίσης ως προς το διαμήκη άξονα της ράβδου.
 13. Πώς μπορεί να διαπιστωθεί η προέλευση του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος;
  Η αναγνώριση της χώρας και της μονάδας παραγωγής ενός χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος γίνεται, συνήθως, μέσω ενός αριθμητικού συστήματος κανονικών πλάγιων νευ¬ρώ¬σεων ανάμεσα σε ενισχυμένες που πα¬ρουσιάζονται επαναλαμβανόμενες στη μία πλευρά των πλάγιων νευρώσεων της ράβ¬δου. Το σύμβολο για την έναρξη της σήμανσης καθώς και για την κατεύθυνση της ανάγνωσης (πεδίο Α, βλ. Σχήμα) υποδηλώνεται με δύο διαδοχικές ενισχυμένες πλάγιες νευ¬ρώσεις. Μετά την έναρξη ακολουθεί η σήμανση της χώρας πα¬ραγωγής (πεδίο Β). Ακολουθεί το πλήθος των νευρώ¬σεων που συμβολίζει τη χώρα παραγωγής (κωδικός αριθ¬μός χώρας) και μετά ακολουθεί η σήμανση της μονάδας παραγωγής του χάλυβα (πεδίο Γ). Εάν ο αριθ¬μός που δηλώνει τη μονάδα παραγωγής είναι διψήφιος (το 10 και τα πολλαπλάσια του απαγορεύονται) τότε συμβολί¬ζεται με δύο ομάδες πλάγιων νευρώσεων ανάμεσα σε ενισχυμέ¬νες, εκ των οποίων η πρώτη ομάδα δίνει το πρώτο ψηφίο και η δεύτερη ομάδα το δεύτερο ψηφίο του κωδικού του εργοστασίου.
 14. Ποιος είναι ο ρόλος των νευρώσεων του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος;
  Η συνάφεια που είναι απαραίτητη για την συνεργασία των ράβδων οπλισμού με το σκυρόδεμα εξασφαλίζεται από την γεωμετρία της επιφάνειας των ράβδων. Η γεωμετρία της επιφάνειας τους καθορίζεται από την ύπαρξη νευρώσεων καθώς και από τη γεωμετρία αυτών (ύψος και απόσταση νευρώσεων, μορφολογία, κ.λ.π.).
 15. Τί έγγραφα / πιστοποιητικά θα πρέπει να παραλαμβάνονται κατά την παραλαβή Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος από κάθε κύριο έργου;
  Οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΤΧ 2008, πρέπει σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους να συνοδεύονται από: α) Το Δελτίο Αποστολής. β) Το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης. γ) Αντίγραφο των Πιστοποιητικών ελέγχου παραγωγής, όπως εκδίδονται από τον παραγωγό (mill test certificate) και δ) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από ανεξάρ¬τητο φορέα ή, στην περίπτωση που δεν έχει ακόμη θεσπι¬σθεί νομοθετικά, δήλωση του εργοστασίου ή της μονάδας διαμόρφωσης ότι το τελικό προϊόν παραμένει στην ίδια κατηγορία ποιότητας μετά από τις σχετικές εργασίες. Επιπλέον, κάθε ακέραιο δέμα ράβδων όπως και κάθε κουλούρα πρέπει να φέρουν πινακίδα, σταθερά συνδεδεμένη, στην οποία να περιέχο¬νται κατ’ ελάχιστο οι εξής πληροφορίες: η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής, η κατηγορία των χαλύβων, ο μήνας και το έτος παραγωγής, ο αριθμός χύτευσης, ο αριθμός του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή Ελέγχου, η ονομαστική διάμετρος και η σήμανση.