ΠΡΟΪΟΝΤΑ >

Προϊόντα

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ χάρις στις νέες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής είναι σε θέση να παράγει προϊόντα που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αγοράς. Το φάσμα των προϊόντων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ εκτείνεται σε προϊόντα όπως:

• Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος, λείος και με νευρώσεις, σε ευθύγραμμες ράβδους διαμέτρου 8 έως 40mm, και μήκη μέχρι 14m
Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε μορφή συμπαγούς κουλούρας (Compact Rebar Coil), γνωστός με την εμπορική επωνυμία  με διάμετρο από 8mm έως 16mm
• Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος και χονδρόσυρμα σε κουλούρες, λείος και με νευρώσεις, με διάμετρο από 5,5 έως 16mm και βάρος κουλούρας έως 3000 kg
• Δομικά πλέγματα τύπου: O92, Τ92, Τ131, Τ139, και Τ196, κοινά πλέγματα, καθώς και πλέγματα ειδικών απαιτήσεων
• Πλέγματα κολώνας (μανδύας υποστυλωμάτων) διαμέτρου σύρματος 8, 10 και 12mm και σχάρες διαμέτρου 8, 10 και 12mm
• Χονδρόσυρμα σε κουλούρες, σε διαμέτρους 5,5 έως 10 mm
• Μορφοσίδηρος, όπως γωνίες ισοσκελείς (equal angles) και ανισοσκελείς (unequal angles), Πι (channels), Ταφ (tees), λαμάκια (flats), καρέ (squares), κ.λπ.
• Μπιγιέτες, διατομής 130mm x 130mm και 140mm x 140mm, μήκους 6 έως 12 μέτρων, διαφόρων ποιοτήτων.

Οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, πιστοποιημένοι από τον Βρετανικό οργανισμό CARES σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου BS 4449, καθώς και τις νέες απαιτήσεις χάλυβα υψηλής ολκιμότητας (κατηγορία B500C – Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3), για αντισεισμικές κατασκευές. Διαθέτουν πλάγιες νευρώσεις που εξασφαλίζουν υψηλή συνάφεια με το σκυρόδεμα. Χαρακτηρίζονται ως συγκολλήσιμοι χάλυβες και είναι είτε προϊόντα θερμής έλασης χωρίς περαιτέρω κατεργασία (βαναδιούχος χάλυβας), είτε προϊόντα θερμής έλασης, η οποία ακολουθείται από μια άμεση εν σειρά θερμική κατεργασία (χάλυβας tempcore).