ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ >

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη για έναν οργανισμό έχει νόημα μόνο αν είναι βιώσιμη, δηλαδή εάν ενεργεί σε αλληλεπίδραση με τους άλλους οργανισμούς για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προάγει την δημιουργία και την ποιότητα ζωής, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και το μέλλον.
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ διαισθάνεται πλήρως το χρέος της να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την συνεχή βελτίωση, όχι μόνο του οργανισμού της, αλλά και της κοινωνίας την οποία επηρεάζει τόσο κοινωνικά και οικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά με τις στρατηγικές αποφάσεις της και αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

Να παράγει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον βελτιώνοντας συνεχώς κάθε στάδιο της παραγωγικής της διαδικασίας: από την επιλογή των πρώτων υλών, την διαχείριση της ενέργειας και των λοιπών πόρων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την τελική μορφή των προϊόντων, την μεταφορά αυτών, την σωστή χρήση τους και την επακόλουθη ανακύκλωσή τους, έως την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των εργαζομένων της.

Να εξασφαλίζει τα κατά το δυνατό καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τον οργανισμό της και να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη απόδοση των κεφαλαίων της, ώστε να συνεχίζει να παράγει προϊόντα και να προσφέρει υπηρεσίες που προσθέτουν διαρκή αξία για τους πελάτες της και το κοινωνικό σύνολο.

Να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων της, αλλά και την ζωή τους γενικότερα, δημιουργώντας ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, καλλιεργώντας την οικολογική, εργασιακή και κοινωνική τους συνείδηση και καθιστώντας τους ενεργά συμμέτοχους στην προσπάθειά της.

Να σέβεται την επιχειρηματική ηθική και να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και την κοινωνία εν γένει.

Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη και να διαχέει την κουλτούρα αυτή προς το περιβάλλον δραστηριοποίησής της, είτε αφορά στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους πελάτες και στους χρήστες των προϊόντων της ή οποιονδήποτε τρίτο έρχεται σε επαφή με τη εταιρεία με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Η παραπάνω στάση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. απέναντι στο μείζον ζήτημα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συνοψίζεται στην Εταιρική Πολιτική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στον Κώδικα κατά της Διαφθοράς.

Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα παρακάτω :