ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ >

Αποστολή

Η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, αναγνωρίζει την σημασία της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της. Ως εκ τούτου, η αποστολή της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, κινείται στους εξής δύο άξονες:
Να έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και επιτυχίας της εταιρείας, συνεργαζόμενη στενά με όλα τα τμήματα της εταιρείας, παρέχοντάς τους επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Να συμβάλλει:

  • στην επιλογή, εκπαίδευση και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας  Ανθρώπινου Δυναμικού
  • στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος
  • στην αποτελεσματική και αμφίδρομη επικοινωνία