ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ >

Υγεία και Ασφάλεια

Η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων μας αποτελούν για την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ πολύτιμες εταιρικές αξίες και κατά συνέπεια η δέσμευση για συνεχή βελτίωσή τους είναι βασική στρατηγική απόφαση.

Η Εταιρική Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας, αποτέλεσε το εφαλτήριο, ώστε να οριστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο αρχών και βασικών κατευθύνσεων, μέσω του οποίου επιδιώκεται η εξάλειψη των ατυχημάτων και η προάσπιση της υγείας για κάθε εργαζόμενο στους χώρους εργασίας.

Με κυρίαρχη δήλωση ότι «τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την Υγεία και την Ασφάλεια των ανθρώπων μας», υλοποιείται ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο προσανατολισμένο στην πρόληψη, την συμμετοχή και την συνειδητή συνεισφορά όλων των εργαζομένων της εταιρείας.

Για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στην Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας , η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ εφαρμόζει ένα σύγχρονο σχέδιο διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας, με εμπλοκή ομάδων σε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα, καθορισμένες αρμοδιότητες στον σχεδιασμό, την υλοποίηση ενεργειών, την λήψη αποφάσεων και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις για ποιότητα στην εργασία, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ επενδύει συνεχώς όχι μόνο στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αλλά ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας.

Για τον σκοπό αυτό, στα ετήσια επιχειρηματικά πλάνα της εταιρείας εντάσσεται σημαντικός αριθμός επισκέψεων Υγείας & Ασφάλειας σε διάφορες θέσεις εργασίας, με σκοπό τον εντοπισμό και εξάλειψη, μέσα από διαλογική συζήτηση, των μη ασφαλών ενεργειών κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Σε συνεργασία με το World Steel Association, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου για την Υγεία και Ασφάλεια, συμβάλλει με στοιχεία, γνώση και εμπειρία, αλλά επίσης υλοποιεί ενέργειες, όπως η έκδοση οδηγού με τις αρχές Ασφάλειας και Υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Χάλυβα στα Ελληνικά.

Σε εθνικό επίπεδο, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ συμμετέχει σε ομάδες και ημερίδες φορέων για την Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας.

Η απονομή Good Practice Certificate από το European Agency for Safety and Health at Work, στην πρόταση που υποβλήθηκε από τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ για πρόληψη ατυχημάτων μέσω αξιοποίησης της εκτίμησης κινδύνων στους χώρους εργασίας στην πράξη, ενισχύει την δέσμευσή μας για συνέπεια, επιμονή, παραδειγματική ηγεσία και ομαδικότητα στην επίτευξη του οράματος «κανένα ατύχημα σήμερα στην βάρδια».