Υγεία και Ασφάλεια >

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

Η αποστολή μας, να είμαστε ο κύριος προμηθευτής προϊόντων χάλυβα υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος, έχει ως προϋπόθεση να διεξάγουμε κάθε δραστηριότητα με ασφαλή τρόπο γιατί τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας.

Βασιζόμενοι στις σύγχρονες υποδομές μας σε οργάνωση και τεχνολογία, στην βαθιά μας γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση κινδύνων που ενέχονται στις δραστηριότητές μας, αποτέλεσμα της μακρόχρονης ιστορίας μας ως βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε ατύχημα μπορεί να αποφευχθεί.

Στόχος μας είναι η εξάλειψη των ατυχημάτων και η προάσπιση της υγείας στους χώρους εργασίας μας. Για την επίτευξή του, απαιτείται όχι μόνο να βελτιώνουμε συνεχώς τις συνθήκες και τα μέσα εργασίας, αλλά και να εξαλείψουμε τις ανασφαλείς ενέργειες και συμπεριφορές μας.

Στο πλαίσιο αυτό, βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας θεωρούμε :

- την μέριμνα για το εργασιακό περιβάλλον, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και βελτιώσεις, όπου απαιτούνται

- την δημιουργία κουλτούρας ασφαλούς εργασίας μέσα από συστηματική προσπάθεια, διαφανείς και συλλογικές διαδικασίες

- την δέσμευση, εμπλοκή και παραδειγματική ηγεσία όλων όσων ασκούν διοίκηση

- την ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και συνειδητή συνεισφορά όλων των εργαζομένων

- την αδιαπραγμάτευτη τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία από όλη την οργάνωση, καθώς και από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας

Με δεδομένο ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία είναι για μας προτεραιότητα στρατηγικού χαρακτήρα, δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πετύχουμε.