ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ >

Περιβάλλον

Η Περιβαλλοντική κουλτούρα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, νοεί το ανθρώπινο, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον ως επένδυση και όχι ως κόστος.

Στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ δεν αρκείται στη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αλλά δεσμεύεται στη συνεχή και ενεργό βελτίωση του περιβάλλοντος.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ κατά τον πρόσφατο πλήρη εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, ανταποκρινόμενη άμεσα στις απαιτήσεις του Νόμου 2965/2001 για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής, πραγματοποίησε μια εκ των μεγαλυτέρων επενδύσεων στη χώρα μας και συνάμα υλοποίησε το περιβαλλοντικό της όραμα επιλέγοντας τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΑΤ) στον τομέα της παραγωγής χάλυβα που είναι η πλέον φιλική με το περιβάλλον. Πλέον του ενός τρίτου των επενδύσεων αποβλέπουν άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση και σεβόμενη το ανθρώπινο, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, πραγματοποίησε περιβαλλοντικές επενδύσεις που ανέρχονται στα 32 εκατ. Ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Σύγχρονες μονάδες καθαρισμού (τεχνολογίας ΒΑΤ) όπου κατακρατούνται τα αιωρούμενα σωματίδια του χαλυβουργείου μέσα σε 4080 σακκόφιλτρα.
• Δύο νέες υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας νερού, μία για το χαλυβουργείο και μία για το ελασματουργείο (τεχνολογίας ΒΑΤ), όπου το νερό ψύξης ανακυκλώνεται.
• Πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, το επεξεργασμένο νερό των οποίων χρησιμοποιείται για άρδευση ευκαλύπτων.
• Αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου.
• Εξοπλισμό μετρήσεων περιβάλλοντος.
• Έργα διαχείρισης αποβλήτων και ειδικό εξοπλισμό διακίνησης και καθαριότητας.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ λόγω της παραγωγικής της διαδικασίας αποτελεί σημαντική μονάδα ανακύκλωσης καθώς χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη παλαιοσίδηρο (scrap).

Φροντίδα και καθήκον μας είναι:

• Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης και η εφαρμογή τους στην εταιρεία μας
• Η ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση / αξιοποίηση όλων των ποσοτήτων των αποβλήτων
• H ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των εργαζομένων μέσω συνεχούς εκπαίδευσης
• H αδιάλειπτη συμμόρφωση προς την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις
• H συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Η ενίσχυση των διεργασιών πρόληψης της ρύπανσης
• Η καθημερινή προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και νερού