ΠΡΟΪΟΝΤΑ >

Ποιότητα

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ αποβλέπει στην ποιότητα σαν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της, και δεσμεύεται να προμηθεύει τους πελάτες της με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000. Κύριος στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ικανοποίηση αλλά και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μέσω των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η αποτελεσματική εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι σταθερή επιδίωξή μας και επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και συμμετοχής των εργαζόμενων και της αμέριστης συμπαράστασης της Διοίκησης.