Ποιότητα >

Πολιτική για την ποιότητα

Κεντρικός άξονας της πολιτικής της Εταιρείας μας είναι η Ποιότητα που πραγματώνεται σε συνθήκες πλήρους αρμονίας με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Ενεργώντας και παράγοντας μέσα σε αυτό το κλίμα, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να ανιχνεύει και να προσδιορίζει συνεχώς τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να παρέχει πόρους και μέσα, ώστε να ενσωματώνονται οι απαιτήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίησή τους.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με απόλυτη συμμόρφωση ως προς τους εκάστοτε κανονισμούς και πρότυπα, στόχος που στηρίζεται στη συλλογική και ενεργό συμμετοχή και δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η παραγωγή και εμπορία Μπιγετών, Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, Δομικών Πλεγμάτων, Πλεγμάτων Οπλισμού Συνδετήρων και Μορφοσιδήρου στα Ελασματουργεία και Χαλυβουργείο Ελευσίνας βασίζεται στο:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης της Εταιρείας μας και η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη είναι διαρκής επιδίωξή μας που διασφαλίζεται μέσω της τήρησης των διαδικασιών και νομοθεσίας και τις συχνές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) στον τομέα της παραγωγής χάλυβα που είναι οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον και παράλληλα εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι σύμφωνο με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Η αποτελεσματική και τεκμηριωμένη εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι σταθερή επιδίωξή μας και επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και της αμέριστης δέσμευσης της Διοίκησης.