Ποιότητα >

Διασφάλιση Ποιότητας

Χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, στρατηγική επιλογή της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ είναι η παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας. Για την εξασφάλιση του στόχου αυτού έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες για τον έλεγχο σε όλες τις φάσεις της παραγωγής.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο εργαστήριο μηχανικών αντοχών και χημικών αναλύσεων. Τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών και προϊόντων ελέγχονται από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό. Επίσης εφαρμόζεται ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

Ραδιενέργεια

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της μόλυνσης του χάλυβα με ραδιενέργεια. Με αυστηρούς ελέγχους στην πρώτη ύλη καθώς και στο τελικό προϊόν, χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την ανίχνευση ραδιενέργειας, διασφαλίζει, εκτός από την ασφάλεια των κατασκευών, την υγεία όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή, διακίνηση, μεταχείριση και χρήση των προϊόντων της.

Έχουν εγκατασταθεί δύο σύγχρονοι ανιχνευτές ραδιενέργειας με τους οποίους ελέγχεται το σύνολο των πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων.