Τεχνικά Χαρακτηριστικά >

Ολκιμότητα & Μηχανικά Χαρακτηριστικά Χαλύβων Β500C

Ο όρος ολκιμότητα χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη σχέση της περιοχής των πλαστικών παραμoρφώσεων ως προς την περιοχή των ελαστικών παραμορφώσεων μιας ράβδου οπλισμού που δοκιμάζεται σε εφελκυσμό, ενώ πλαστιμότητα είναι η ικανότητα ενός φορέα ή μιας περιοχής από οπλισμένο σκυρόδεμα να αποκρίνεται σε μεγάλες μετελαστικές παραμορφώσεις, χωρίς σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητας. Η ολκιμότητα δηλαδή, είναι ιδιότητα του υλικού, ενώ η πλαστιμότητα είναι η ιδιότητα ενός φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Η ολκιμότητα του χάλυβα είναι μια από τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει πλαστιμότητα ένα στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι νέες απαιτήσεις για αντισεισμικές κατασκευές, δηλαδή για κατασκευές αυξημένης πλαστιμότητας, που θέτουν οι σύγχρονοι κανονισμοί όπως ο Ευροκώδικας 8 και ΕΚΩΣ 2000, οι οποίοι αναφέρονται στον κανονισμό τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.) οδήγησαν τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία της, στην παραγωγή χαλύβων κατηγορίας C υψηλής ολκιμότητας δηλαδή χαλύβων με υψηλές τιμές κράτυνσης (λόγος εφελκυστικής αντοχής προς όριο διαρροής ft / fy ) και ομοιόμορφης παραμόρφωσης (ε u,k).

Οι χάλυβες αυτοί είναι ο Χάλυβας θερμής έλασης με άμεση εν σειρά θερμική κατεργασία και ο Βαναδιούχος Χάλυβας θερμής έλασης ο οποίος έχει ακόμα μεγαλύτερη ολκιμότητα και επιπλέον πλεονεκτήματα όπως:

• Καλύτερη συμπεριφορά στις συγκολλήσεις
• Μηχανικά χαρακτηριστικά που οφείλονται στη χημική του σύνθεση και δεν επηρεάζονται μετά από πυρκαγιά
• Είναι ανθεκτικότερος στη διάβρωση σε σχέση με το χάλυβα θερμικής κατεργασίας.


Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα χαρακτηριστικά που εκφράζουν την ολκιμότητα των χαλύβων κατηγορίας B500C που παράγει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ καθώς και αυτά που καθορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΟΤ 1421-3 ΒΑΝΑΔΙΟΥΧΟΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όριο διαρροής, fy (MPa) >500 >500 >500
Εφελκυστική αντοχή, ft (MPa) - >550 >550
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy >1,15
>1,35
>1,20
>1,35
>1,15
>1,35
Επιμήκυνση μετά τη θραύση, ε5 (%) - >20 >20
Ομοιόμορφη παραμόρφωση, εu,k (%) >7,5 >9,0 >8,0
fy,act/fy,nom <1,25 <1,20 <1,25

 
Σημείωση: Όλες οι τιμές είναι χαρακτηριστικές