Τεχνικά Χαρακτηριστικά >

Σήμανση Χαλύβων Κατηγορίας B500C

Η σήμανση της κατηγορίας των χαλύβων με νευρώσεις γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ για τους χάλυβες κατηγορίας B500C ακολουθεί τον τρόπο σήμανσης που ορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3. Βάσει αυτού του τρόπου οι ράβδοι φέρουν στην επιφάνειά τους δύο σειρές πλαγίων νευρώσεων με εναλλασσόμενες γωνίες κλίσης ως προς τον άξονα της ράβδου.

Στη μία πλευρά υπάρχουν και ενισχυμένες πλάγιες νευρώσεις στη διάταξη που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, οι οποίες δηλώνουν τη χώρα και τη μονάδα παραγωγής όπως ορίζεται από τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Δύο ενισχυμένες πλάγιες νευρώσεις δηλώνουν την αρχή της σήμανσης. Ακολουθούν οκτώ (8) κανονικές πλάγιες νευρώσεις και μία ενισχυμένη που δηλώνουν τη χώρα παραγωγής, δηλαδή την ΕΛΛΑΔΑ. Στη συνέχεια μία κανονική πλάγια νεύρωση ακολουθούμενη από μια ενισχυμένη και δύο κανονικές που τελειώνουν σε μία ενισχυμένη συμβολίζουν τον αριθμό 12 και δηλώνουν τη μονάδα παραγωγής, που στην περίπτωσή μας είναι η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ.

Για να είναι δυνατή η διάκριση των δύο προϊόντων κατηγορίας, που παράγει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ και να αναγνωρίζονται εύκολα, στην πλευρά των παραλλήλων πλαγίων νευρώσεων υπάρχουν επαναλαμβανόμενα σε ίσα διαστήματα ένα για τον χάλυβα θερμικής κατεργασίας και ένα V για το βαναδιούχο χάλυβα, όπως φαίνεται και στα σχήματα που ακολουθούν: