Τεχνικά Χαρακτηριστικά >

Επιφάνεια - Γεωμετρία Νευρώσεων

Οι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος κατηγορίας B500C, που παράγει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, έχουν δύο σειρές πλάγιων νευρώσεων ομοιόμορφα κατανεμημένων στην περιφέρεια του προϊόντος και σε ίσες αποστάσεις καθ' όλο το μήκος κάθε σειράς. Μέσω των νευρώσεων αυτών επιτυγχάνεται η συνάφεια του χάλυβα με το σκυρόδεμα. Μπορούν να υπάρχουν και διαμήκεις νευρώσεις, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό.

Οι πλάγιες νευρώσεις έχουν σχήμα μηνίσκου και καταλήγουν ομαλά στον κορμό του προϊόντος. Η προβολή των πλάγιων νευρώσεων, σε επίπεδο κάθετο στο διαμήκη άξονα της ράβδου, καταλαμβάνει τουλάχιστον το 75% της περιφέρειας της ράβδου που υπολογίζεται από την ονομαστική διάμετρό της (βλ. Σχ.1)

Η γωνία κλίσης "α" της πλευράς των πλάγιων νευρώσεων είναι μεγαλύτερη ή ίση από 45°. Προβλέπεται καμπύλη συναρμογής μεταξύ της πλευράς των πλάγιων νευρώσεων και του κορμού της ράβδου (βλ. Σχ.2).

Οι γωνίες κλίσης "β" των πλάγιων νευρώσεων είναι από 35° έως 75° (βλ. Σχ. 3).

Το ύψος h των πλάγιων νευρώσεων στην κορυφή είναι από 0,03d έως 0,15d και η μεταξύ τους απόσταση c είναι από 0,4d έως 1,2d. Το πλάτος b των πλάγιων νευρώσεων είναι περίπου 0,1d. Το ύψος των διαμηκών νευρώσεων δεν υπερβαίνει το 0,15d.

     

     

Those can truly afford payday loans understand the line.
Regulations may get your payday loans difficult for emergencies.
Here are great resources payday loans paychecks directly deposited?