Περιβάλλον >

Περιβαλλοντική Πολιτική

Πολιτική για το Περιβάλλον

Στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολύτιμη, και αμετάβλητη εταιρική αξία.

Με περιβαλλοντική συνείδηση και κουλτούρα, σεβόμενη το ανθρώπινο, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, η Εταιρεία μας, επιλέγει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) στον τομέα της παραγωγής χάλυβα και αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας κυκλικής οικονομίας που προωθεί την πολιτική «μηδέν απόβλητα», μειώνει την χρήση υλών και υλικών και ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυτών.

Η όλη δραστηριότητά μας, παραγωγή και εμπορία Μπιγετών, Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, Δομικών Πλεγμάτων, Πλεγμάτων Οπλισμού Συνδετήρων και Μορφοσιδήρου στα Ελασματουργεία και στο Χαλυβουργείο, διαπνέεται από τις αρχές του Περιβαλλοντικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, αρχές που υλοποιούνται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία μας μεριμνά για τη προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχή και ενεργό βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενισχύοντας την περιβαλλοντική μας επίδοση και δεσμεύεται στην:

 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της και στον έλεγχο αυτών που δύναται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον από οποιαδήποτε απειλή και υποβάθμιση.

 

 • Συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης, επιδιώκοντας την υιοθέτηση και εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών.
   
 • Αδιάλειπτη συμμόρφωση προς την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη νομική απαίτηση.
   
 • Πρόληψη της ρύπανσης.
   
 • Θέσπιση στόχων και εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων προς μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων, νερού και των εκπομπών CO2.
   
 • Ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των εργαζομένων μέσω συνεχούς εκπαίδευσης.
   
 • Διασφάλιση προμήθειας υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
   
 • Ορθή διαχείριση των αποβλήτων κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη ιεράρχηση: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση.

  Η αποτελεσματική, τεκμηριωμένη εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι σταθερή επιδίωξή μας και επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης, της συμμετοχής των εργαζομένων κάθε ιεραρχικού επιπέδου και της αμέριστης συμπαράστασης της Διοίκησης.