Περιβάλλον >

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πλήρες Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ.

Το σύστημα αποτελείται από διαδικασίες για ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των αποβλήτων βάσει εγκεκριμένων μελετών. Το κάθε απόβλητο, από το χαρτί που χρησιμοποιούμε μέχρι τη σκωρία κλιβάνου, διατίθεται σε εγκεκριμένους από το κράτος φορείς.