Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος >

Χημικές ιδιότητες - Συγκολλησιμότητα

Περιορισμοί στη χημική σύσταση ισχύουν για τους συγκολλήσιμους χάλυβες B500c προκειμένου να εξασφαλισθεί η συγκολλησιμότητά τους.

Οι χάλυβες θεωρούνται συγκολλήσιμοι, όταν η μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα C, θείο S, φωσφόρο P, άζωτο N καθώς και η μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα Ceq δεν υπερβαίνουν τις τιμές που δίνονται στο παρακάτω Πίνακα.

Η ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα Ceq υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ceq=C+(Mn/6)+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15,

όπου τα σύμβολα των χημικών στοιχείων δείχνουν την επί τοις εκατό περιεκτικότητα κατά βάρος (%κ.β.) όπως προσδιορίζεται από την χημική ανάλυση.

Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε άνθρακα, θείο, φωσφόρο, άζωτο καθώς και μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα (% κ.β.) κατά ΕΛΟΤ 1421-3

 

  Ανθρακας
C
Θείο
S
Φωσφόρος
P
Αζωτο(1)
N
Χαλκός
Cu
Ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα
Ceq
Ανάλυση ρευστού χάλυβα κατά τη χύτευση 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50
Ανάλυση τελικού προϊόντος 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52


(1)
Υψηλότερες τιμές σε άζωτο επιτρέπονται εάν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες στοιχείων που το δεσμεύουν