ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ >

Σήμανση Χαλύβων Οπλισμού

ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Όλα τα Πρότυπα επιβάλλουν να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός της προέλευσης του υλικού. Η υποχρέωση αυτή είναι πολύ σημαντική, ώστε σε περίπτωση αστοχίας υλικού, να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατός ο έλεγχος της πηγής προέλευσής του και πιθανώς η δέσμευση της παρτίδας παραγωγής από την οποία προέρχεται.

Τα συστήματα σήμανσης που ακολουθούνται ποικίλουν, αλλά υπάρχουν δεδομένα χαρακτηριστικά του υλικού που αποτυπώνονται σε σταθερή βάση, και είναι τα κάτωθι:

• Χώρα και εργοστάσιο παραγωγής
• Κατηγορία ποιότητας υλικού (π.χ. B500C, B500A, S500s, κ.λ.π.)
• Μορφή προϊόντος (ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλλοι)

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει σαφές διακριτικό στοιχείο του παραγωγού, όπως διακριτικά αρχικά.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο παραγωγής εντοπίζονται μέσω διαφόρων συστημάτων σήμανσης που αποτυπώνεται στην επιφάνεια των ράβδων.

Συνηθέστερα, χρησιμοποιείται το σύστημα στο οποίο συγκεκριμένος αριθμός εγκάρσιων κανονικών νευρώσεων, διατάσσονται ανάμεσα σε έντονες νευρώσεις που οριοθετούν την πληροφορία.
Πιο συγκεκριμένα και στο πλείστον των περιπτώσεων, η έναρξη της σήμανσης οριοθετείται με δυο διαδοχικές πλάγιες έντονες νευρώσεις.

Ακολουθεί συγκεκριμένος αριθμός κανονικών πλάγιων νευρώσεων που υποδηλώνει την χώρα παραγωγής και καταλήγει σε ενισχυμένη νεύρωση.

Στη συνέχεια ακολουθεί άλλος αριθμός κανονικών πλάγιων νευρώσεων που υποδηλώνει την μονάδα παραγωγής, ο οποίος καταλήγει εκ νέου σε ενισχυμένη νεύρωση που αποτελεί και το τέλος της σήμανσης.

Σε περίπτωση που ο αριθμός που υποδηλώνει τη μονάδα παραγωγής είναι διψήφιος, το κάθε ψηφίο συμβολίζεται με κανονικές πλάγιες νευρώσεις ανάμεσα σε ενισχυμένες, με τον πρώτο αριθμό κανονικών νευρώσεων να συμβολίζει το πρώτο ψηφίο, (δεκάδα) και τον δεύτερο αριθμό κανονικών νευρώσεων το δεύτερο ψηφίο, (μονάδα), του κωδικού αριθμού εργοστασίου παραγωγής.